مترجم گوگل می تواند آخرین تکه پازل جهانی سازی باشد. جهانی سازی به معنی اتصال بخش های بزرگ دنیا در سیستم های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شبکه های اینترنتی است. موانع ناشی از زمان و فاصله به طور چشمگیری به واسطه فناوری های پیشرفته حمل و نقل کاهش یافته اند، اما موانع ارتباطی و زبانی چطور؟ گوگل ترنسلیت پاسخی برای این سوال به شمار می آید.

مترجم گوگل یا گوگل ترنسلیت چیست؟

گوگل ترنسلیت یک مترجم ماشینی چند زبانه رایگان است. این سرویس می تواند با استفاده از تفسیر ماشینی آماری (SMT) متن های مختلف را به زبان های متعدد ترجمه کند. قابلیت SMT، عمل ترجمه را همانند یک مسئله یادگیری ماشینی در نظر می گیرد. با اعمال یک الگوریتم یادگیرنده به بدنه بزرگ متن های از پیش ترجمه شده، مترجم می تواند جملاتی که قبلا با آن ها مواجه نشده را ترجمه کند. زمانی که گوگل ترنسلیت برای نخستین بار در سال 2006 راه اندازی شد، از رونوشت های پارلمان اروپایی و ملل متحد جهت یادگیری بهره گرفت. حدود ده سال بعد، یعنی در حوالی سال 2016 تفسیر ماشینی عصبی (NMT) به این سرویس اضافه شد. قابلیت NMT از مدل های شبکه عصبی برای یادگیری مدل های آماری استفاده می کند و تفاوت آن با SMT در این است که NMT به جای تفسیر بخش های کوچک، کل جملات را به یکباره ترجمه می کند. سرویس مترجم گوگل به دلیل کاربرد سیستم یادگیری دو طرفه، روز‌به‌روز ارتقا پیدا می کند، چرا که قادر به یادگیری تفاسیر بهتر و طبیعی تری است